dxcq.net
当前位置:首页 >> x3+1分解因式 >>

x3+1分解因式

解 x³+1 =(x+1)(x²-x+1) 公式 a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²)

X的3次方-1=(x-1)(x的平方 +x +1)

x"’ + x” - x - 1 = x”( x + 1 ) - ( x + 1 ) = ( x + 1 )( x" - 1 ) = ( x + 1 )( x + 1 )( x - 1 ) = ( x + 1 )”( x - 1 ) 或者 = x"’ - x + x” - 1 = x( x" - 1 ) + ( x" - 1 ) = ( x + 1 )( x" - 1 ) = ( x + 1 )( x + 1 )( x - 1 ) = ( x +...

题干不完整,无法解答

X3-3X2+X+1=0 x^3-x^2-2x^2+x+1=0 x^2(x-1)-(2x+1)(x-1)=0 (x-1)(x^2-2x-1)=0

x4+x3+x+1=(x+1)(x3+1)=(x+1)(x+1)(x2-x+1)

X5+X+1 =X5-X4+X4-X3+X3-X2+X2+X+1 =X4(X-1)+X3(X-1)+X2(X-1)+X2+X+1 =X2(X-1)(X2+X+1)+(X2+X+1) =(X2+X+1)(X3-X2+1); 注意:x5是指X的5次方,X4,X3,..依次类推

(1)原式=x(x2-2x+1)=x(x-1)2;(2)原式=a2(a-1)+4(a2-1)=a2(a-1)+4(a-1)(a+1)=(a-1)(a2+4a+4)=(a-1)(a+2)2.

1/4x+x3-x2 =x(x²-x+1/4) =x(x-1/2)²

1.x³+27=(x+3)(x²-3x+9) 2.x⁴-x³+27x-27=(x-1)(x+3)(x²-3x+9)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dxcq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com